Групи и категории строежи, за които „Екострой“ ООД е вписано в Централен професионален регистър на строителя към Камара на строителите в България:

 • I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения (от втора до пета категория); 
 • II ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура (четвърта категория);
 • III ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура (трета категория);
 • IV ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда (строежи от втора до четвърта категория);
 • V ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи: 
  • Събаряне и разрушаване
  • Земни работи
  • Строителство на жилищни и нежилищни сгради
  • Строителство на подземни и наземни релсови пътища
  • Строителство на мостове и тунели
  • Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи
  • Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде
  • Покривни работи
  • Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти
  • Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи
  • Строителство на хидротехнически съоръжения
  • Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде
  • Изграждане на електрически инсталации
  • Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации
  • Изграждане на други инсталации
  • Полагане на мазилки
  • Монтаж на дограма и дърводелски работи
  • Полагане на облицовки и настилки
  • Боядисване и стъклопоставяне
  • Други довършителни строителни дейности